Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | 


Sol•licitud de Ple extraordinari


Sol•licitud de Ple extraordinari.

Els sotasignats, regidors de l’Ajuntament de Torà pels grups municipals de l’Agrupació d’Independents de Torà (AIT) i de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) els quals representem la quarta part del nombre legal de membres d’aquesta corporació, a l’empara del que estableix l’article 98. a) del TRLMRLC, presentem sol•licitud de celebració de ple extraordinari.

Es fa constar que cap dels regidors sotasignats hem sol•licitat més de tres celebracions plenàries extraordinàries dins d’aquest any, als efectes legals establerts en l’article citat

També manifestem la nostra voluntat de no autoritzar la inclusió dins de l’ordre del dia de més assumptes dels que s’han sol•licitat, amb l’única excepció, si el grup municipal de CiU ho considera oportú, de la presa de possessió del regidor o regidora que substitueixi el dimitit Jordi Duran i Bagan.

Motivació de la sol•licitud:

Atès que, segons l’article 52.2 del TRLMRLC, “corresponen al ple les atribucions següents: a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern”.

Atès que els regidors sotasignats considerem inadequats diferents aspectes del funcionament actual d’aquest ajuntament,

Atès que considerem prioritari per al nostre municipi que es dugui a terme el canvi d’adscripció comarcal iniciat l’any 2010,

I atès que entenem que la solució a aquests temes no pot demorar-se més,

Sol•licitem la convocatòria de Ple Extraordinari, per al debat i posterior aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en l’ordre del dia adjunt, d’acord amb el que preveu l’anteriorment esmentat article 98. a) del TRLMRLC: “el ple té sessió extraordinària quan el president ho decideix o quan ho demana la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol•licitar més de tres anualment. En aquest últim cas, la celebració d'aquest ple no es pot endarrerir més enllà de quinze dies hàbils des que ha estat sol•licitada, i no es pot incorporar l'assumpte a l'ordre del dia d'un ple ordinari o d'un altre extraordinari amb més assumptes si els sol•licitants de la convocatòria no ho autoritzen expressament.”

Ordre del dia:

1. Presa de possessió com a regidora d’aquest Ajuntament, i posterior incorporació al Grup Municipal de la CUP, de Mercè Garganté i Solé.

2. Moció de rebuig al funcionament actual de l’Ajuntament de Torà.

3. Moció sobre el canvi d’adscripció comarcal del municipi de Torà.

4. Proposta d’acord per impulsar el procés de canvi de comarca.

 

Signat:

Magí Coscollola i Andreu

(Regidor d’AIT)

Antoni Molins i Garriga

(Regidor d’AIT)

Jordi Vilaseca i Cantacorps

(Regidor de la CUP)