Sol•licitud de Ple extraordinari

Sol•licitud de Ple extraordinari.

Els sotasignats, regidors de l’Ajuntament de Torà pels grups municipals de l’Agrupació d’Independents de Torà (AIT) i de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) els quals representem la quarta part del nombre legal de membres d’aquesta corporació, a l’empara del que estableix l’article 98. a) del TRLMRLC, presentem sol•licitud de celebració de ple extraordinari.

Es fa constar que cap dels regidors sotasignats hem sol•licitat més de tres celebracions plenàries extraordinàries dins d’aquest any, als efectes legals establerts en l’article citat

També manifestem la nostra voluntat de no autoritzar la inclusió dins de l’ordre del dia de més assumptes dels que s’han sol•licitat, amb l’única excepció, si el grup municipal de CiU ho considera oportú, de la presa de possessió del regidor o regidora que substitueixi el dimitit Jordi Duran i Bagan.

Motivació de la sol•licitud:

Atès que, segons l’article 52.2 del TRLMRLC, “corresponen al ple les atribucions següents: a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern”.

Atès que els regidors sotasignats considerem inadequats diferents aspectes del funcionament actual d’aquest ajuntament,

Atès que considerem prioritari per al nostre municipi que es dugui a terme el canvi d’adscripció comarcal iniciat l’any 2010,

I atès que entenem que la solució a aquests temes no pot demorar-se més,

Sol•licitem la convocatòria de Ple Extraordinari, per al debat i posterior aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en l’ordre del dia adjunt, d’acord amb el que preveu l’anteriorment esmentat article 98. a) del TRLMRLC: “el ple té sessió extraordinària quan el president ho decideix o quan ho demana la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol•licitar més de tres anualment. En aquest últim cas, la celebració d'aquest ple no es pot endarrerir més enllà de quinze dies hàbils des que ha estat sol•licitada, i no es pot incorporar l'assumpte a l'ordre del dia d'un ple ordinari o d'un altre extraordinari amb més assumptes si els sol•licitants de la convocatòria no ho autoritzen expressament.”

Ordre del dia:

1. Presa de possessió com a regidora d’aquest Ajuntament, i posterior incorporació al Grup Municipal de la CUP, de Mercè Garganté i Solé.

2. Moció de rebuig al funcionament actual de l’Ajuntament de Torà.

3. Moció sobre el canvi d’adscripció comarcal del municipi de Torà.

4. Proposta d’acord per impulsar el procés de canvi de comarca.

 

Signat:

Magí Coscollola i Andreu

(Regidor d’AIT)

Antoni Molins i Garriga

(Regidor d’AIT)

Jordi Vilaseca i Cantacorps

(Regidor de la CUP)


Proposta de Reglament Orgànic Municipal (ROM) presentat pel Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Torà.


(No aprovat)


REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE TORÀ
TÍTOL PRELIMINAR:
DISPOSICIONS GENERALS

Capítol únic 

Article 1
L’objecte del present Reglament és regular, a l'empara de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i de la Llei Municipal de Catalunya (LMC), el règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament de Torà, així com també, articular els drets i deures dels i les membres de la Corporació i els drets d'informació i participació democràtica dels veïns i veïnes i entitats del municipi. 

Article 2
1. Les disposicions d'aquest Reglament s'aplicaran preferentment, llevat que hi hagi contradicció amb normes de rang superior que siguin d’obligat compliment.

2. Allò que no estigui previst en aquest Reglament es regirà pel que disposa la legislació autonòmica o estatal, segons la prelació legal establerta.

Article 3
D'acord amb allò disposat la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la llengua pròpia d'aquest Ajuntament és el català, sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a relacionar-se amb l'Ajuntament en llengua espanyola i de la possibilitat de poder obtenir traduïts a aquesta llengua les certificacions i altres documents als quals tinguin dret, si així ho sol·liciten de manera explícita. Per a un bon desenvolupament d’aquest article, l’Ajuntament podrà dotar-se d’un Reglament d’ús de la Llengua Catalana.

Article 4
L’Ajuntament de Torà, en tant que pertanyent a l’àmbit territorial dels Països Catalans, procurarà expressar-se en un llenguatge coherent amb aquesta realitat nacional. Així, tret dels casos puntuals en que s’expliciti el contrari, s’entendrà l’ús per part d’aquest Ajuntament de l’adjectiu nacional i/o dels gentilicis català i catalana com a referits a la totalitat dels Països Catalans. 

Article 5
L’Ajuntament de Torà tindrà cura en expressar-se sempre utilitzant un llenguatge no sexista, i molt especialment en tota la seva documentació escrita. 

Article 6
La facultat d’interpretar aquest Reglament correspon en última instància al Ple Municipal. 

Article 7
1. L'organització municipal es regeix pels òrgans següents:

a) L'Alcalde o Alcaldessa.
b) El Ple municipal.
c) La Comissió de Govern.
d) Els o les Tinents d'Alcalde.
e) La Comissió Especial de Comptes

2. El Ple municipal podrà acordar, també, la creació dels següents òrgans complementaris:

a) Una Comissió Informativa per a l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple i pel seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la Comissió de Govern i els Regidors i Regidores que ostentin delegacions. Tots els grups polítics integrants de la Corporació tindran dret a participar en aquesta Comissió Informativa.

b)Els Consells Municipals.
c)Les Regidores i Regidors Delegats.

3. El Ple municipal podrà acordar la creació d’altres comissions informatives o de seguiment , òrgans de gestió o assessorament, així com òrgans desconcentrats o ens descentralitzats.

TÍTOL PRIMER: DELS REGIDORS I LES REGIDORES.

Capítol I
De la Condició de Regidor o Regidora.

Article 8
La determinació del nombre de membres de la Corporació, el procediment per a la seva elecció, la durada del seu mandat i els supòsits d'ineligibilitat i/o incompatibilitat vénen regulats per la legislació electoral corresponent. 

Capítol II
Dels Drets dels Regidors i les Regidores 

Article 9
1.Les Regidores i els Regidors, un cop hagin pres possessió del seu càrrec, tenen dret a assistir i participar a les sessions plenàries de l'Ajuntament i a les d'aquells altres òrgans o organismes dels quals en siguin membres.

2. També gaudiran dels honors, prerrogatives i distincions propis de la seva representació, i, especialment, dels assenyalats en la legislació de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat. 

Article 10
1. Tots els Regidors i Regidores tenen dret a obtenir de l'Alcalde o Alcaldessa i/o de la Comissió de govern tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la Corporació municipal i són necessaris per al desenvolupament de llur funció. 

2. Els serveis de l’Ajuntament han de facilitar directament informació a les i els membres de la corporació quan:
a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de llur responsabilitat.
b) Es tracti d’assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals són membres.
c) Es tracti d’informació o documentació de l’Ajuntament de Torà que sigui de lliure accés a la totalitat de les ciutadanes i els ciutadans.
d) Quan el Ple de l’Ajuntament acordi l’accés lliure dels Regidors i Regidores a una determinada documentació. 

3. En altres casos, la sol·licitud d’informació s’entén com a acceptada per silenci administratiu positiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de quatre dies a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució denegatòria s’ha d’argumentar, i només es pot fonamentar en els supòsits següents:

a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge.
b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials o per secret sumarial. 

4. El que disposen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de l’obligació de facilitar a tots els i les membres de la Corporació la documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats, des del mateix moment de la convocatòria. Quan es tracti d’un assumpte inclòs per declaració d’urgència s’haurà de distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per a poder tenir el coneixement dels aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat. 

5. Els i les membres de l’Ajuntament tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d’accedir a la documentació requerida.

Les i els membres de l’Ajuntament han de respectar la confidencialitat de la informació a la que tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos de l’ens local o de terceres persones. 

Article 11
Els Regidors i Regidores tindran dret a percebre, amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament, les retribucions fixades pel Ple que els correspongui segons els criteris establerts a la legislació de règim local i en aquest Reglament.

Article 12
1. Els Regidors i Regidores tindran dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els ocupin amb dedicació parcial o exclusiva. En qualsevol d'aquests supòsits, hauran d’ésser donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social, i l'Ajuntament assumirà el pagament de les quotes empresarials que correspongui, de conformitat amb allò disposat l'article 74 i 75 de la LRBRL. 

2. El reconeixement de la dedicació exclusiva a una Regidora o Regidor suposarà la seva dedicació preferent a les tasques municipals, sense perjudici d'altres ocupacions marginals, de conformitat amb la normativa vigent, que, en qualsevol cas, no causaran detriment en la seva dedicació a l'Ajuntament.

En el cas que les segones dedicacions siguin retribuïdes requeriran que siguin formalment considerades com a compatibles pel Ple municipal. 

Article 13
1. El Ple municipal, a proposta de l'Alcalde o Alcaldessa o d’un Grup Municipal, determinarà el nombre de membres de la Corporació que podran exercir les seves responsabilitats en règim de dedicació parcial o exclusiva, i les retribucions individuals que corresponguin en atenció a la responsabilitat de cadascun d'ells. Serà atribució del Ple la determinació dels càrrecs amb dret a retribució i a ésser donats i donades d’alta a la Seguretat Social.

2. El nomenament de qualsevol Regidor o Regidora per un càrrec de dedicació parcial o exclusiva haurà de ser acceptat expressament per aquest i haurà de ser aprovat a la següent sessió ordinària que celebri el Ple municipal. 

Article 14
1.
Els Regidors i Regidores que no tinguin dedicació parcial o exclusiva rebran indemnitzacions per la seva assistència a les sessions dels òrgan dels quals formin part. La quantia d'aquestes indemnitzacions serà fixada pel Ple, a proposta de l'Alcalde o Alcaldessa, o de qualsevol dels Grups Municipals. 

Article 15
Tots els i les membres de la Corporació tindran dret a rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades en l'exercici del càrrec, quan siguin efectives i justificades documentalment, segons les normes d'aplicació general en les administracions públiques, o en les que determini el Ple, sobre despeses per estades, desplaçament i similars.

Capítol III
De les Obligacions dels Regidors i Regidores

Article 16
1.
Els Regidors i Regidores tenen l’obligació d'assistir a les sessions del Ple i a les dels altres òrgans municipals dels quals formin part, llevat de la justa causa d’absència que haurà d’ésser comunicades amb suficient antelació.

Les absències del terme municipal dels Regidors i Regidores de l’equip de govern, la durada de les quals sigui superior a cinc dies, hauran d’ésser comunicades a l'Alcalde o Alcaldessa, bé per escrit, o bé personalment, concretant, en tot cas, la durada previsible de l'absència. 

Article 17
1. Els Regidors i Regidores hauran d'observar en tot moment les normes sobre incompatibilitats establertes a la legislació de règim local i a la legislació electoral general.

2. Els i les Membres de la Corporació Municipal s’ha d'abstenir de participar en la votació, decisió i execució de qualsevol assumpte en el qual tingui un interès personal o hi concorri alguna de les causes a les que es refereix la legislació de procediment administratiu. 

Article 18
1.
Prèviament a l'acte de presa de possessió, tots els Regidors i Regidores hauran de formular una declaració signada dels seus béns i de les seves activitats privades remunerades, remunerables o que afectin a l'àmbit de competències de la Corporació; cada membre de la Corporació restarà obligat o obligada a renovar aquesta declaració sempre que es produeixin variacions rellevants respecte als seus béns o activitats, dins del termini d’un mes des que es va produir la variació. També restaran obligats a formular les declaracions esmentades en ocasió del seu cessament com a membres de la Corporació. 

2. La declaració d'interessos comprendrà allò que disposa l'article 75.5 LRBRL. En cada cas, si s'escau, s'identificarà la propietat amb designació registral, i data d'adquisició o, en el seu cas, les fonts d'interessos quantificant el seu valor econòmic. 

3. Aquestes declaracions s'integraran en el Registre d'Interessos de la Corporació, el qual serà portat per la Secretaria. Tanmateix, el Registre d'Interessos està sota la responsabilitat directa de l'Alcalde o Alcaldessa o de la Regidora o Regidor en qui delegui. 

4. Només tindran accés a les dades del Registre els i les membres de la Corporació i les autoritats de justícia o de comptes, previ acord del Ple.

Article 19
Tots els Regidors i Regidores tenen l’obligació d’observar la cortesia deguda, respectar les normes de funcionament dels òrgans de la Corporació, guardar secret sobre els debats que tenen aquest caràcter i també, a respectar la confidencialitat de les informacions a les quals tenen accés per raó del càrrec i abstenir-se de donar publicitat a les que hagin de servir d'antecedent per a decisions pendents d'adopció. Així mateix, han d'evitar la reproducció de la documentació que pugui ésser-los facilitada, en original o en còpia, pel seu estudi, quan aquesta pugui perjudicar els interessos del propi Ajuntament o de terceres persones. 

Article 20
1. El Ple pot sancionar, prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador d’acord amb el procediment legalment establert, al les Regidores i Regidors per la no assistència a les sessions sense causa justificada raonada, amb pèrdua total o parcial de la retribució o assignació corresponent per un període màxim de tres mesos. El Ple determinarà la quantia de les esmentades sancions.

Els Regidors i Regidores també poden rebre sancions, prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador d’acord amb el procediment legalment establert, en els termes anteriors, per resolució del Ple, en cas d'incompliment reiterat de les seves obligacions.

 

Capítol IV
Dels Grups Polítics Municipals 

Article 21
1. Els Grups Polítics Municipals són els òrgans que agrupen els Regidors i Regidores d’una mateixa tendència política als efectes de la seva cohesió en l’actuació política municipal. 

2. Els Regidors o Regidores que abandonin els partits, coalicions o agrupacions en els quals van resultar escollits o escollides s’hauran d’organitzar a partir de la figura de la Regidora o Regidor No Adscrit o Independent, sense tenir dret a beneficiar-se dels recursos econòmics o materials posats a disposició dels Grups Polítics de la Corporació, però sense perdre cap dels drets individuals com a Regidors o Regidores establerts pel present Reglament. Aquest apartat no serà d’aplicació a les candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits que la integren decideix abandonar-la.

3. La llista que només hagi obtingut un Regidor o Regidora tindrà, a efectes consistorials, la consideració de Grup Polític Municipal. 

Article 22
1.
Els Grups Polítics Municipals es constituiran mitjançant un escrit dirigit a l'Alcaldessa o Alcalde, i signat per totes i tots els seus integrants, que es presentarà a la Secretaria de l'Ajuntament dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació, i del qual se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri. Els Regidors i Regidores que, durant aquest termini de temps, no manifestin a quin Grup Polític Municipal volen ser adscrits passarien a formar part automàticament del Grup Mixt. 

2. En aquest escrit, cada Grup assenyalarà la seva denominació i nomenarà el seu o la seva portaveu i els o les suplents.  

Article 23
Els Regidors i Regidores que ho siguin posteriorment a la sessió constitutiva de la Corporació, s'hauran d'incorporar al Grup Polític Municipal corresponent a la llista en què haguessin estat elegits o elegides. Disposaran per això d'un termini de cinc dies hàbils, a comptar des que prenguin possessió del seu càrrec, a fi d'acreditar la seva incorporació al Grup que els correspongui mitjançant un escrit dirigit a l'Alcalde o Alcaldessa i signat, també, per la o el portaveu corresponent; en cas de no fer-ho, s'integraran com a Regidores o Regidors del Grup Mixt o, si aquests no existís, seran qualificats com a Regidores o Regidors no adscrits.  

Article 24

Correspon als Grups Polítics Municipals designar, mitjançant un escrit dirigit a l'Alcaldessa o Alcalde, els o les components que els hagin de representar als diferents òrgans col·legiats dels quals hagin de formar part.

Article 25
1. El Ple municipal, amb càrrec al pressupost anual de la Corporació, pot assignar als Grups Polítics Municipals una dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, d'acord amb el nombre de membres de cada un dels grups, dins dels límits que, si s'escau, estableixin, amb caràcter general, les lleis de pressupostos generals de l'Estat, i sense que es puguin destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

2. En la mesura del possible, l'Ajuntament posarà a la disposició dels Grups Polítics Municipals els mitjans materials necessaris pel desenvolupament de les seves funcions.

3. Els diferents Grups Polítics Municipals podran fer ús dels locals municipals per a celebrar reunions o sessions de treball amb les associacions i entitats ciutadanes. L'Alcalde o Alcaldessa , o el Regidor o Regidora en qui delegui, establirà el règim concret d'utilització de locals municipals, sense que puguin coincidir amb sessions del Ple o de la Comissió de Govern.

Article 26
1.
Els o les portaveus tenen la funció de representar el seu Grup en les qüestions d'ordre i funcionament del Ple i dels altres òrgans col·legiats, així com expressar la posició oficial del Grup en els assumptes sotmesos al Ple, sense perjudici que delegui la paraula en altres membres del Grup.

2. El nomenament i cessament del o la portaveu i dels o les suplents serà decidit pel propi Grup Polític Municipal.

3. Els Grups Polítics Municipals han de portar una comptabilitat específica de la dotació a què es refereix l'article 25.1 d'aquest reglament, que han de posar a disposició del Ple municipal sempre que aquest ho sol·liciti.

TÍTOL SEGON: ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT

Capítol I
Del Ple Municipal

Article 27
El Ple municipal integrat per tots els Regidors i Regidores sota la presidència de l'Alcalde o Alcaldessa tindrà les competències assenyalades a l'article 22.2 de la LRBRL i a l'article 50 de la LMC.

Article 28
1. El Ple celebrarà una sessió ordinària com a mínim un cop cada tres mesos, d'acord amb el que disposa la LRBRL. Així mateix, el Ple celebrarà sessió extraordinària quan així ho decideixi el President o Presidenta o bé ho sol·liciti la quarta part, pel cap baix, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap Regidora o Regidor en pugui sol·licitar més de tres anualment.

2. En aquest últim cas, la celebració del Ple no es pot demorar més de quinze dies hàbils des que va ésser sol·licitada, i no es pot incorporar l'assumpte a l'ordre del dia d'un Ple ordinari o d'un altre d'extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els o les sol·licitants de la convocatòria.

3. Si el President o Presidenta no convoca el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre de Regidors o Regidores indicat dins el termini assenyalat, queda convocat automàticament pel desè dia hàbil següent al de l'acabament del termini esmentat, a les vint hores, cosa que el Secretari o Secretària de la Corporació ha de notificar a totes i tots els membres l'endemà de l'acabament del termini esmentat anteriorment. En absència del President o Presidenta o de qui legalment l'hagi de substituir, el Ple quedarà constituït vàlidament sempre que hi concorri el quòrum requerit en la lletra c) de l'article 46.2 de la LRBRL, supòsit en què el presidirà la o el membre de la Corporació de més edat entre les i els presents.

4. Les notificacions de les convocatòries de les sessions ordinàries, junt amb l'ordre del dia i els esborranys de l'acta o actes a aprovar es trametran als Regidors i Regidores amb un antelació mínima de dos dies hàbils mitjançant el seu lliurament a domicili. 

5. En l'ordre del dia de les sessions ordinàries, s'hi inclourà sempre el punt de precs i preguntes. 

6. Les convocatòries extraordinàries de caràcter urgent, no exigiran l'antelació esmentada anteriorment. Tanmateix, i com a primer punt de l’ordre del dia caldrà el pronunciament, en majoria absoluta, de Ple sobre la urgència de la convocatòria.  

7. En tot cas a la relació d'assumptes inclosos en l'ordre del dia del Ple, amb expressió de la data i l'horari de celebració se li donarà la màxima difusió. 

Article 29

Les sessions del Ple de la Corporació es celebraran a la Casa de la Vila, llevat dels supòsits de força major, interès públic o social, en els quals a través d'un Decret de l'Alcaldia dictat prèviament, pugui ser habilitat un altre local idoni. En aquest cas, el Ple haurà de decidir com a primer punt de l’ordre del dia l’acceptació del canvi de local.

Article 30
1. Les sessions plenàries seran públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones, en els termes establerts per la normativa legal vigent. 

2. Quan es produeixin els supòsits esmentats a l'apartat anterior l'Alcalde o Alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol Regidor o Regidora, podrà sotmetre al Ple, com a qüestió prèvia, el caràcter secret del debat i votació d'un o més punts de l'ordre del dia. En cas d'estimar-ho favorablement el Ple per majoria absoluta, el tractament dels punts afectats es traslladarà al final de la sessió, i en el moment de tractar el tema, l'Alcalde o Alcaldessa disposarà l'abandó de la sala del públic.

Article 31
El secretari o secretària aixecarà acta de cada sessió plenària, en la qual s'hi contindrà, pel cap baix, allò previst a l’article 106.1 de la LMRL. També s’hi farà constar el text íntegre dels acords adoptats, les votacions produïdes, una referència, el més àmplia possible, de les intervencions dels Grups Polítics Municipals i dels Regidors i Regidores, així com les altres dades a què es refereix la legislació de règim local. També caldrà fer constar en acta aquelles manifestacions fetes pels Regidors i Regidores o Grups Polítics Municipals pel què fa al sentit del seu vot, i altres que s'esmenten en aquest reglament o a la legislació, sempre i quan es demani expressament la constància en acta.

2. Les actes del Ple municipal seran públiques a tots els efectes, i una còpia de cadascuna d’aquestes, un cop aprovades, es destinarà a la Biblioteca Municipal, on podran ser consultades per tots els veïns i veïnes del municipi o per la ciutadania en general.

Article 32
L'absència d'un Regidor o Regidora de la sala de sessions requerirà la prèvia autorització de la Presidència i, si s'efectua una vegada iniciada la deliberació d'un assumpte, equivaldrà, a efectes de la votació corresponent, a l'abstenció. Aquest extrem haurà d'ésser advertit per la secretària o secretari.

Article 33
1. Debatuts els diferents punts de l'ordre del dia, l'Alcaldessa o Alcalde sotmetrà a votació les diverses propostes de resolució que expressament s'hagin formulat en el decurs del debat.

2. La votació serà ordinària llevat que el propi Ple acordi, en relació amb un cas concret, de fer-ho mitjançant votació nominal, pública o secreta, i així ho acordi el Ple per majoria simple. La votació ordinària serà a mà alçada, i es durà a terme quan l’Alcalde o Alcaldessa demanarà, per aquest ordre, els vots a favor, en contra i les abstencions sobre cadascuna de les propostes debatudes. Tanmateix podran acordar-se els assumptes per assentiment quan cap membre de la Corporació no s’hi oposi.

3. La votació nominal consistirà en el requeriment per part del secretari o secretària de cadascun dels Regidors i Regidores per ordre alfabètic dels cognoms i, sempre en darrer terme l'Alcalde o Alcaldessa, els quals a l'ésser cridats, respondran en veu alta "si", "no" o "m'abstinc".

4. La votació secreta, que només es podrà utilitzar per a l'elecció o la destitució de persones, es realitzarà mitjançant una papereta que cada Regidora i Regidor introduirà en una urna. Finalitzada la votació, el secretari o secretària procedirà al recompte. És dret dels Regidors i Regidores d’emetre el seu vot nominal de forma pública, i de demanar la seva constància en acta.

Article 34
A efectes de la identificació descriptiva dels documents escrits i per definir el caràcter de les intervencions orals sotmesos a la consideració del Ple, la terminologia emprada respondrà a les següents significacions:

Dictamen: Proposta d'una comissió informativa que té una part dispositiva i uns acords a adoptar.

Proposició: Proposta d'inclusió d'un assumpte a l'ordre del dia, formulada per un Grup Polític Municipal o un Regidor o Regidora a títol individual, que hagi estat tramesa a l'Alcaldia a aquests efectes amb suficient antelació.

Moció: Proposta sotmesa directament al ple, de la qual cal justificar-ne la urgència. Pot ésser oral o escrita.

Esmena: Proposta de modificació d’un dictamen o proposició, proposada per un Grup Polític Municipal o per un Regidor o Regidora en el moment de debatre-la en el Ple.

Vot particular: Proposta de modificació d’un dictamen de comissió informativa, formulada per un Regidor o Regidora que formi part d’aquesta.

Prec: Petició formulada per un Regidor o Regidora en el punt corresponent de l'ordre del dia, a fi que en quedi constància a l'acta.

Pregunta: Sol·licitud d'informació formulada en el punt corresponent de l'ordre del dia, i que podrà ésser contestada en la mateixa sessió de forma oral o ajornada per la següent sessió i, si és el cas, per escrit.

 

Capítol II
Dels debats

Article 35

Correspon a l'Alcaldessa o Alcalde assegurar el correcte desenvolupament de les sessions, dirigir els debats i mantenir el seu ordre, conforme aquest Reglament i les disposicions de caràcter general que siguin d'aplicació.

Els dubtes que poguessin sorgir en l'aplicació d'aquest Reglament seran resolts per l'Alcaldia, escoltat el secretari o secretària de l'Ajuntament.

Article 36
Previ al debat dels diferents punts de l’ordre del dia caldrà:

1 - Aprovar l’acta de la sessió anterior.
2 - Posar en coneixement del Ple el contingut dels expedients que figuren a l'ordre del dia.
3 - Obrir, si cal, un torn d'explicacions i d’aclariments del seu contingut en el que podran intervenir totes i tots els membres de la Corporació.

Article 37
Els Regidors i Regidores podran intervenir per a la defensa dels dictàmens i/o proposicions, tot seguit es defensaran les esmenes i vots particulars i finalment es podrà intervenir per altres qüestions de debat o opinió. 

Article 38
Un cop acabades les intervencions de les Regidores i Regidors, i abans de sotmetre els assumptes a votació, es donarà la paraula al públic assistent el qual podrà intervenir per a opinar i fer suggeriments en relació al tema objecte de deliberació.

Article 39
Una vegada finalitzat el debat es procedirà a la votació, darrera la qual es podrà realitzar amb brevetat l'explicació del vot i sol·licitar que aquesta consti en acta. 

Article 40
L'Alcalde o Alcaldessa podrà concedir la paraula als Regidors i Regidores per rectificar o per al·lusions. Aquest torn serà breu i concís.

Article 41
En les sessions ordinàries, finalitzat el debat i la votació dels assumptes de l'ordre del dia, s'entrarà en el coneixement d'aquells altres que per raons d'urgència, s'hagin lliurat a Secretaria abans d'iniciar la sessió. Caldrà prèviament justificar i declarar la urgència d’aquests assumptes, per votació de la majoria absoluta dels membres de la Corporació Municipal. 

Article 42
1. L'Alcaldessa o Alcalde cridarà a l'ordre o retirarà l'ús de la paraula als Regidors i Regidores que s'excedeixen en el temps atorgat, es desviïn notòriament de la qüestió en debat, o aboquin expressions injurioses o calumnioses en relació a persones o institucions. Quan un Regidor o Regidora malgrat haver estat cridat a l'ordre, persisteix en la seva actitud, serà advertit que de prosseguir en aquella línia d’actuació serà convidat a abandonar el Ple. Si malgrat tot persisteix en aquella actitud, el President o Presidenta li ordenarà l’abandonament de la sala.

2. Podran intervenir en el Ple, per tal de proporcionar una major informació, en relació a temes concrets, el personal de la Corporació i altres persones expertes en temes sobre els que calgui decidir, pertanyin o no a l'administració pública.

3. En cas de què el públic assistent a la sessió amb la seva actitud impedeixi el normal funcionament o el seu desenvolupament, el President o Presidenta cridarà a l'ordre o interromprà la sessió. En aquest cas es podrà continuar a porta tancada.

4. Quan es produeixin circumstàncies que així ho aconsellin es podrà interrompre provisionalment la sessió, preveient la seva continuació.

Article 43
El Ple municipal, per majoria absoluta i a proposta de qualsevol Regidora o Regidor, podrà acordar deixar sobre la taula un assumpte que figuri per decidir a l'ordre del dia.

 

Capítol III
De l'Alcalde o Alcaldessa

Article 44
L'elecció i destitució de l'Alcalde o Alcaldessa es regeix per allò disposat a la legislació electoral general, sense perjudici de l'aplicació de les normes relatives al règim de sessions plenàries de l'Ajuntament.

Article 45
1. L'Alcalde o Alcaldessa presideix la Corporació i té les atribucions i potestats assenyalades per la LRBRL, la LMC, i les que li confereixin altres disposicions legals. 

Article 46
Mitjançant decret, l'Alcaldessa o Alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat les declarades indelegables per la legislació vigent, en la Comissió de Govern, en els o les Tinents d’Alcalde i en els Regidors i Regidores. Dels decrets de delegació, i de les seves modificacions, se'n donarà compte al Ple, en la propera sessió ordinària que aquest celebri amb posterioritat a aquells i es publicarà en el Butlletins que correspongui.

Article 47
1. L'Alcalde o Alcaldessa pot renunciar al seu càrrec davant del Ple municipal, sense que això comporti necessàriament la renúncia del càrrec de Regidor o Regidora. 

2. La renúncia de l'Alcalde o Alcaldessa, un cop posada en coneixement del Ple, comportarà obligatòriament una nova elecció d'Alcalde o Alcaldessa en els termes establerts a la legislació electoral general.

Article 48
1. L'Alcaldessa o Alcalde pot ésser destituït del seu càrrec si prospera una moció de censura que sigui adoptada per la majoria absoluta del nombre de Regidores i Regidors que legalment composen la Corporació.

2. La moció haurà d'ésser proposada, almenys, per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i haurà d'incloure un candidat o candidata a Alcaldia, podent ser-ho qualsevol Regidor o Regidora, l'acceptació expressa del o de la qual consti en l'escrit de proposició. 

3. L'escrit en el qual es proposi la moció de censurà haurà d'incloure les signatures degudament autenticades per Notaria o pel la Secretaria de la Corporació i haurà de presentar-se davant d'aquest per qualssevol de les o dels signants. El secretari o secretària comprovarà que la moció de censura reuneix els requisits exigits per la legislació electoral general i estendrà en el mateix acte la corresponent diligència acreditativa. 

4. El document es presentarà davant al Registre General per qualsevol de les persones signants de la moció, el Ple quedarà automàticament convocat a les dotze hores del desè dia hàbil següent al del seu registre i el secretari o secretària ha de remetre notificació indicativa d'aquesta circumstància a la totalitat de membres de la Corporació en el termini màxim d'un dia, a comptar des de la presentació del document al Registre, als efectes de la seva assistència a la sessió, especificant la data i hora d’aquesta. 

5. El Ple estarà presidit per una Mesa d'edat, integrada pels regidors o regidores de major i menor edat dels i de les presents, exclosos l'Alcalde o Alcaldessa i el candidat o candidata a la Alcaldia, actuant com a secretària o secretari el de la Corporació.

6. La Mesa donarà lectura de la moció de censura, concedirà la paraula durant un breu temps, si hi estiguessin presents, al candidat o candidata a l'Alcaldia, a l'Alcalde o Alcaldessa i a les i els portaveus dels Grups Polítics Municipals, i sotmetrà la moció de censura a votació.

7. Cap membre de la Corporació no pot signar més d'una moció de censura durant el seu mandat. 

Article 49
L'Alcalde o Alcaldessa podrà plantejar al Ple una qüestió de confiança, vinculada a l'aprovació o modificació dels pressupostos anuals; el reglament orgànic; les ordenances fiscals i a l'aprovació que posi fi a la tramitació dels instruments de planejament general d'àmbit municipal, en els termes establerts a la legislació electoral general.

 

Capítol IV
De la Comissió de Govern

Article 50
1. Integren la Comissió de Govern l'Alcaldessa o Alcalde i un nombre de Regidores i Regidors no superior la meitat del nombre total de Regidors i Regidores queconformen el Consistori, despreciant-ne les fraccions.

2. L'Alcalde o Alcaldessa pot nomenar i cessar lliurament els i les membres de la Comissió de Govern. Aquestes decisions es prendran mitjançant decret, del qual se'n donarà compte al Ple en la següent sessió ordinària que se celebri.

3. El càrrec de membre de la Comissió de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats i nomenades poden no acceptar-lo i poden renunciar-hi en qualsevol moment. 

Article 51
1.
Es atribució pròpia i indelegable de la Comissió de Govern l'assistència a l'Alcaldessa o Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. Tanmateix, li correspondrà les atribucions que l'Alcalde o Alcaldessa o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixi les lleis. 

2. Les resolucions adoptades per la Comissió de Govern en matèries que li hagin estat delegades, tindran els mateixos efectes que si haguessin estat resoltes per l'òrgan en competència ordinària. Tanmateix, si no es disposa una altra cosa en la resolució, serà competent la Comissió de Govern per revisar en via de recurs els acords presos per delegació. 

3. Es poden atribuir a la Comissió de Govern competències en les matèries següents:
a) Les no reservades exclusivament al Ple, que siguin delegables i que aquest acordi de delegar-li.
b) Les atribuïdes a l'Alcaldia i que siguin delegables.
c) Les que li atribueixin les lleis. 

Article 52
1. La Comissió de Govern celebrarà les seves reunions ordinàries almenys cada quinze dies, en els dies i hores que la pròpia Comissió determini en la seva sessió constitutiva, la qual haurà de dur-se a terme dins dels quinze dies següents a la constitució de l'Ajuntament.

2. És potestat de l'Alcalde o Alcaldessa de convocar les sessions de la Comissió de Govern, així com variar-ne la periodicitat i el lloc per causes justificades. Tanmateix l'Alcalde o Alcaldessa podrà convocar les sessions extraordinàries que consideri necessàries.

Article 53
1. La Comissió de Govern quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria absoluta dels seus membres en primera convocatòria, i de la majoria simple dels seus membre en segona convocatòria, la qual convocatòria es produirà una hora després de la primera. 

2. Les sessions de la Comissió de Govern no seran públiques. L'Alcaldessa o Alcalde pot requerir, no obstant això, la presència d'altres Regidors o Regidores o de personal de la Corporació amb finalitat d'assessorar o informar a la Comissió de Govern. 

3. Els acords es prendran amb el vot favorable de la majoria simple dels presents.

Article 54
De les sessions de la Comissió de Govern, se n'aixecarà acta en la forma prevista pel Ple, si bé en un llibre exprés a l’efecte, i no caldrà expressar-hi les diferents postures manifestades pels membres de la Comissió si no ho sol·liciten de forma expressa. 

Article 55
En allò no previst en aquest Capítol, s'aplicaran les normes que, sobre el funcionament de la Comissió de Govern, estableixi el Ple municipal o la pròpia Comissió; supletòriament serà d'aplicació l'establert per a tal Comissió de Govern en la normativa de règim local. 

 

Capítol V
De les i els Tinents d'Alcalde

Article 56
1. L'Alcaldessa o Alcalde nomenarà i cessarà lliurement, d'entre els i les membres de la Comissió de Govern, els i les Tinents d'Alcalde i determinarà el seu ordre als efectes de la prelació en la seva substitució. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de l'Alcalde o Alcaldessa, de la qual, se'n donarà coneixement al Ple, a la primera sessió ordinària que celebri, i a més a més, es notificarà personalment als designats i es publicarà al Butlletí corresponent.

2. El nomenament d'un Regidor o Regidora com a Tinent d'Alcalde requerirà, per ésser eficaç la seva acceptació, la qual s'entendrà atorgada tàcitament si no es presenta renúncia expressa, en el termini de tres dies hàbils des de la notificació del nomenament.

Article 57
1.
Correspon a les o els Tinents d'Alcalde substituir l'Alcalde o Alcaldessa, segons l'ordre de nomenament, en cas de vacant, d’absència, de malaltia o d’impediment que faci impossible a aquell l’exercici de les seves atribucions, assumint la totalitat de les seves funcions i prerrogatives, i essent alhora, responsable dels seus actes de govern dictats durant la substitució.

2. En els casos d'absència, de malaltia, o d’impediment, les funcions de l'Alcalde o Alcaldessa no podran ésser assumides per la o el Tinent d'Alcalde sense que hi hagi el corresponent decret de delegació.

3. No obstant el que disposa l'apartat anterior, quan l'Alcalde o Alcaldessa, per causa imprevista, li hagués resultat impossible atorgar la delegació, el o la Tinent d'Alcalde a qui correspongui el substituirà en la totalitat de les seves funcions, donant-ne compte a la Corporació. 

Article 58
Es perd la condició de Tinent d'Alcalde per la renúncia expressada per escrit, per cessament disposat per l'Alcaldia, o per pèrdua de la condició de Regidor o Regidora o de membre de la Comissió de Govern.

Capítol VI
De les Regidores delegades i els Regidors delegats

Article 59
1. Les Regidores delegades i els Regidors delegats són aquells a qui l'Alcalde o Alcaldessa delega l'exercici d'aquelles atribucions pròpies que són no declarades indelegables d'acord amb la legislació de règim local vigent.

2. La delegació haurà de formular-se per decret de l'Alcaldia i requerirà, per ésser eficaç, l’acceptació per part del Regidor delegat o Regidora delegada en els mateixos termes previstos per les i els Tinents d'Alcalde.

3. Les delegacions i les seves modificacions i cessaments, hauran d'ésser comunicades per l’Alcaldessa o Alcalde al Ple municipal en la primera sessió ordinària que aquest celebri posteriorment.

Article 60
Els Regidors delegats i les Regidores delegades exerciran les atribucions que s'especifiquin en el respectiu decret de delegació, i ho faran en el marc de les seves regles previstes en el present Reglament.

Article 61
Cap òrgan municipal podrà delegar a un tercer les atribucions rebudes per delegació d'un altre òrgan municipal.

Article 64
L'òrgan delegant podrà reservar-se la facultat de resoldre els recursos que es puguin presentar en relació als actes dictats en exercici de les seves atribucions delegades.

Article 63
1.
L'òrgan delegant podrà revocar en qualsevol moment la delegació, recuperant l'exercici de les atribucions delegades sense més formalitats que les exigides per al seu atorgament.

2. En el cas de revocació de les atribucions delegades, l'òrgan amb competència originària podrà revisar els actes dictats per l'òrgan delegat, en els mateixos casos i amb les condicions establertes legalment per a la revisió d'ofici dels actes administratius.

Capítol VII
Dels Òrgans complementaris
La Comissió Especial de Comptes 

Article 64
1. La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per membres de tots els Grups Polítics Municipals de manera proporcional a la seva representativitat.

2. Si aquesta proporcionalitat és difícil d’establir amb exactitud la Comissió Especial de Comptes estarà integrada per una o un membre de cada Grup Polític Municipal. En aquest cas cada membre de la Comissió disposarà d'un vot ponderat atribuït en proporció numèrica a la representació assolida pels diferents Grups municipals al si de l'Ajuntament.

3. Les designacions hauran de ser comunicades a l'Alcalde o Alcaldessa, qui en donarà compte al Ple municipal. 

Article 65
És de la competència de la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi i informe dels comptes anuals següents:

a) Compte general del Pressupost.
b) Compte d'administració del patrimoni.
c) Compte de valors independents i auxiliars de pressupost.
d) Comptes d'ens o organismes municipals de gestió.

Article 66
1. Rendits, per part de l'Alcaldia, el Compte general del Pressupost i d'administració de patrimoni i, per part dels corresponents serveis econòmics de l'Ajuntament, els altres comptes, seran sotmesos abans del dia 1 de juny de cada exercici a la Comissió Especial de Comptes, per tal que els pugui examinar juntament amb els seus justificants i antecedents.

Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot requerir, per mitjà de l’Alcalde o Alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presència de membres i funcionaris o funcionàries de la Corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin.

2. Examinats els comptes i la documentació annexa, per part de la Comissió, seran sotmesos a informació pública per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis de manera reglamentària, a fi que s'hi puguin formular possibles reclamacions i/o observacions.

3. La Comissió farà un informe sobre les reclamacions o al·legacions que hagin estat formulades i tramitarà l’expedient al Ple municipal per tal de que pugui resoldre sobre l’aprovació de dits comptes.

TÍTOL TERCER: DE LA PARTICIPACIÓ

Capítol I
De la participació i informació ciutadanes

Article 67
1. Són drets de la totalitat de ciutadans i ciutadanes:

a) Rebre informació àmplia, puntual i obligatòria sobre els assumptes municipals, mitjançant el tauler d’anuncis, la difusió en mitjans de comunicació social, l’edició d’un Butlletí periòdic i a través de la Oficina d’Informació, segons el Ple determini en cada cas.

b) Obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de la Corporació i els seus antecedents així com consultar els arxius i registres en els termes que disposa la legislació que desenvolupa l'article 105, lletra b) de la Constitució espanyola.

c) Ésser rebuts en audiència per les autoritats municipals.

d) Assistir i prendre la paraula en les reunions del Ple municipal i dels altres òrgans quan es celebrin sessió pública, de conformitat amb aquest Reglament.

e) Exercir el dret de petició, proposta i intervenció oral als òrgans de govern a través dels canals que expressament es prevegin en aquest reglament.

f) Constituir i participar en associacions per a la defensa dels seus interessos generals o sectorials, accedint a través d’aquestes entitats als drets que se’ls reconeixen.

g) Sol·licitar la consulta popular en els termes establerts per aquest reglament i per la llei.

2. L’efectivitat dels drets reconeguts en el present reglament podrà ser exigida pels ciutadans i ciutadanes mitjançant els recursos administratius o jurisdiccionals que corresponguin, sens perjudici de la utilització dels canals de participació política.

Capítol II
De la Informació a les ciutadanes i els ciutadans 

Article 68
L'Ajuntament facilitarà informació a les ciutadanes i els ciutadans pels següents mitjans:

1. El tauler d'anuncis de la Corporació, en el qual s'exposarà, de manera resumida, el contingut de les sessions dels òrgans de govern col·legiats de l'Ajuntament, les decisions i resolucions dels altres òrgans de govern que siguin d'interès general, així com les convocatòries de les sessions d'òrgans municipals als que pugui assistir el públic.

2. El full informatiu municipal, que editi i distribueixi periòdicament i gratuïta l'Ajuntament.

3. Les informacions puntuals, a través de conferències o intervencions públiques, exposicions, anuncis o d'altres que promourà l'Ajuntament en els temes que puguin ésser d'interès rellevant per als ciutadans i ciutadanes en general o per alguns col·lectius específics.

4. La convocatòria pública a tots els veïns i veïnes de les sessions del Ple municipal mitjançant el taulell d’anuncis de la Corporació, a més d’aquells altres mitjans que el Ple pugui disposar i acordar (megafonia, correu electrònic, SMS, ràdio, televisió, etc.)

Article 69
Els òrgans de govern municipal que promoguin o siguin responsables de les diverses informacions o comunicacions institucionals als ciutadans i ciutadanes vetllaran perquè quedin reflectits els punts de vista expressats sobre els temes objecte de la informació municipal, sempre que siguin de rellevància o interès públic.

Capítol III
Consulta i accés a la documentació

Article 70
No tindrà la consideració d’informació pública la documentació ressenyada a l’article 10.3 a) i b) d’aquest Reglament

Article 71
L'accés a l'arxiu municipal no tindrà cap més limitació que l’establerta amb caràcter general per la legislació de desenvolupament de l’article 105 de la Constitució i per la Llei d’Arxius de Catalunya.

Article 72
Malgrat no sigui considerada com a pública, el ciutadà o ciutadana tindrà dret a accedir a la documentació que l’afecti directament o personalment, salvat en qualsevol cas els drets de terceres persones.

Article 73
L'accés als acords i resolucions dels òrgans de govern, es tramitarà mitjançant sol·licitud cursada a la Secretaria de l'Ajuntament. En la resta de supòsits la informació es sol·licitarà a l'Alcalde o Alcaldessa o als Regidors i/o Regidores.

Article 74
Transcorregut el termini de quinze dies des de la presentació de la sol·licitud, sense que s'hagi resolt, aquesta s'entendrà concedida per silenci administratiu positiu. En qualsevol cas la denegació haurà d’ésser motivada.

Article 75
L'obtenció de certificats o còpies es regirà pel que s'estableix en els preceptes anteriors, pel què estableixen la LRBRL i la LMC, i estarà sotmesa a les taxes que corresponguin d'acord amb les ordenances fiscals del municipi.

Capítol IV
De la Participació

Article 76

La participació dels ciutadans i ciutadanes en l'actuació municipal es podrà articular, a part del dret de petició regulada a la LMC, a través de l'exercici dels drets de proposta i intervenció oral.

Article 77
Els ciutadans i les ciutadanes podran adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal, en petició tant d'aclariments com d'actuacions municipals. La petició es cursarà necessàriament per escrit, i serà contestada en els terminis previstos en la legislació de procediment administratiu. Quan la petició faci referència a qüestions de la competència d'altres administracions, l’autoritat o òrgan destinatari d'aquesta l'adreçarà a qui correspongui, donant la informació d'aquest extrem al peticionari o peticionària.

Article 78
Qualsevol veïna o veí podrà formular a qualsevol membre de la Corporació, autoritat o organisme municipal propostes d'actuació relatives a matèries de la competència municipal o d'interès local. La persona o organisme destinatari de la proposta informarà al seu signatari o signatària del curs que s’hi donarà. En cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en l'ordre del dia d'alguns òrgans col·legiats de l'Ajuntament, el secretari o secretària d'aquests trametrà en el termini màxim de quinze dies còpia de la part corresponent de l'acta de la sessió a l'autora o autor de la proposta. Així mateix, el President o Presidenta de l’òrgan col·legiat podrà requerir la presència de l’autor o autora de la proposta en la sessió que correspongui als efectes d’explicar-la i defensar-la. 

Article 79
1. Els ciutadans i ciutadanes podran intervenir en les sessions dels òrgans municipals que siguin públiques en finalitzar aquestes, en la forma prevista en aquest reglament

2. També podran efectuar alguna exposició davant del Ple, si guarda relació amb algun punt de l'ordre del dia, en la forma que s'estableix en l'article 38 d'aquest Reglament. 

Article 80
Les persones veïnes del municipi de Torà, inscrites al padró municipal d'habitants, majors d'edat, podran sol·licitar a l'Ajuntament que convoqui consulta popular en relació a qüestions d'especial rellevància i que siguin de competència municipal, excepte aquelles que fan referència a la hisenda local. Aquesta petició l'hauran de formular, com a mínim, el 10% de persones inscrites al Padró i serà l’Ajuntament en Ple, per acord de la majoria absoluta dels i de les membres de la Corporació, qui podrà sol·licitar autorització al govern per a la celebració de la consulta, el resultat de la qual serà vinculant per a l’Ajuntament.

Capítol V
De les Entitats Ciutadanes d’interès municipal 

Article 81
1. Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials de veïns i veïnes tenen la consideració d’entitats de participació ciutadana. Als efectes municipals, mereixeran la consideració d'Entitats Ciutadanes d’interès municipal, amb els drets reconeguts en aquest Reglament, aquelles entitats que estiguin degudament inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.

2. Tindran la consideració d’Entitats Ciutadanes d’interès municipal, als efectes del present reglament, les associacions esportives, culturals, sindicals, recreatives, de joves, de gent gran així com totes aquelles l'àmbit d'actuació de les quals sigui com a mínim el terme municipal, així com les Associacions de veïns i veïnes dels diferents nuclis de població del municipi, i sempre que així ho acordi el Ple de la Corporació, a petició de la pròpia entitat.

Article 82
Les Entitats Ciutadanes, una vegada vàlidament constituïdes i degudament inscrites tindran els drets següents:
a) Rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès.
b) Rebre ajuts econòmics i usar els mitjans públics municipals.
c) Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència municipal.
d) Formar part dels òrgans de participació.
e) Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d’estudi, d’informe o de consulta en els supòsits específics i en les formes que es determinin.
f) Inscriure’s en el Registre Municipal d’associacions.

Article 83
El pressupost municipal inclourà, dins de les possibilitats econòmiques efectives, una partida amb la destinació d'ajuts a les Entitats Ciutadanes d’interès municipal i regularà, a través de les Bases d'Execució, els criteris per la seva distribució.

Els criteris de distribució s'ajustaran a criteris objectius, d’acord amb la importància i representativitat de les entitats i seran establerts pel Ple.

En qualsevol cas serà requisit necessari per a la percepció de qualsevol ajut de l'Ajuntament que l'Entitat en qüestió estigui inscrita en el Registre Municipal d’Associacions que es regula en aquest Reglament.

Article 84
Les Entitats podran accedir a l'ús dels mitjans públics municipals, especialment els mitjans de comunicació locals, amb les limitacions lògiques que imposa la coincidència d'ús amb altres entitats o amb el propi Ajuntament.

L’ús se sol·licitarà per escrit amb una antelació mínima de deu dies naturals.

Serà requisit necessari per accedir a aquest ús la inscripció de l’entitat sol·licitant al Registre Municipal d’Associacions.

Article 85
Per a la inscripcions al Registre Municipal d’Associacions caldrà una sol·licitud de les Entitats en la qual s’hi haurà d'acompanyar:
a) Una còpia dels Estatuts de l’associació on hi consti la inscripció d’aquesta en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
b) Indicació de la seu social
c) Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
d) Certificació del nombre de sòcies i socis de l'entitat
e) Número d'inscripció al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya
f) Número d’identificació fiscal
g) Programa d'activitats per a l'any en curs
h) Pressupost de l'any en curs

Tanmateix, en casos qualificats, podran estar exonerades d'aportar algun dels documents relacionats, tenint en compte el seu objectiu benèfic o filantròpic o qualsevol altra circumstància que faci aconsellable, a criteri del Ple, l'atorgament de la inscripció malgrat la dificultat o la impossibilitat de donar compliment a tots i cadascun dels requisits establerts i sempre i quan, per això no es desvirtuï la seva naturalesa d'entitat d'interès municipal. 

Article 86
Una vegada entrada la sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal d’associacions, l’Alcalde o Alcaldessa mitjançant decret, i en un termini de 15 dies hàbils acordarà la inscripció o no de l’associació.

En cas de denegació de la inscripció caldrà una resolució motivada i, si s’escau, atorgarà un termini de 20 dies hàbils per a esmenar o modificar la sol·licitud o la documentació aportada.

Article 87
1. Les entitats inscrites estan obligades a notificar al Registre les modificacions produïdes en les dades que hi consten, en un termini no superior als quinze dies hàbils a comptar des del moment en què es produeixin.

2. L'incompliment de l’obligació assenyalada a l’apartat anterior donarà lloc a l’obertura per part de l’Ajuntament d’un expedient sancionador al final del qual, un cop observat els procedents terminis d’audiència, es podrà acordar la baixa del Registre de l’associació, amb la pèrdua dels drets que la seva inscripció li atorga.
 

 

Capítol VI
Dels Consells Municipals 

Article 88
1. Per a avançar cap a un veritable aprofundiment democràtic que asseguri una eficaç participació dels ciutadans i ciutadanes en la gestió municipal, l'Ajuntament podrà crear per acord del Ple, Consells Municipals de participació ciutadana.

2. Les funcions d'aquests Consells Municipals seran:
a) Facilitar la participació dels ciutadans i llur associacions a la gestió municipal.
b) Emetre informes i elaborar estudis en relació a qüestions del seu sector
c) Elevar propostes o iniciatives d’actuació a l'Ajuntament sobre qüestions sectorials que el Consell consideri oportunes.
d) Coordinar les activitats i treballs d’entitats i persones integrades al seu si.

3. Els Consells Municipals podran tenir caràcter permanent en àrees com l'Urbanisme, Hisenda, Turisme, Territori, Salut pública i qualitat de vida, Cultura, Ensenyament, Esports i Lleure, Treball, Joventut, Solidaritat i cohesió social o crear-ne, especialment, amb motiu de la realització d'una obra, pla o activitat important o que incideixi especialment en un sector de la població. 

4. Els Consells estaran integrats per Regidors i Regidores de l'Ajuntament, per representants de les Entitats Ciutadanes i per veïns i veïnes especialment interessades en els objectius a desenvolupar. Exceptuant aquells Consells Municipals adreçats a la participació de grups d’edat concrets (Joventut, Tercera Edat) s’establirà els setze anys com a edat mínima per a formar part d’un Consell. 

Article 89
En l’acord de creació de cada un dels Consells Municipals, s’hi farà constar el nombre de persones que l’integren, el nombre de Regidores i Regidors que en formaran part, i quina o quines Entitats Ciutadanes en seran membres. En el mateix acord hi constarà, també, les funcions del Consell que es crea.

 

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor d'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el que preveu l'article 65.2 del mateix text legal, i, una vegada que, complerts els tràmits establerts, el seu text aparegui completament publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.


Per a sol·licitar aquest document en format word o pdf:
Correu-e: tora@cup.cat

Candidatura d’Unitat Popular de Torà