Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | Proper Ple divendres 11 de maig


Dimarts 8 de maig des de l'Ajuntament de Torà s''informava a l'Ivan, regidor de la CUP, que divendres 11 de maig hi hauria Ple a les 21h.

Dimecres 9 de maig es va rebre notificació de convocatòria. L'ordre del dia és el següent:

1- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors (29 de febrer i 30 de març de 2012)
2- Informes d'Alcaldia
3- Aprovació inicial del pressupost exercici 2012 juntament amb les bases d'execució i la plantilla de personal.
4- Aprovació d'una operació d'endeutament d'acord al Reial Decret Llei 4/2012
5- Aprovació, si s'escau, dels padrons fiscals exercici 2012
6- Moció dels grups municipals "Defensem l'Escola en Català".
7- Moció presentada per la CUP sobre les despeses econòmiques relacionades amb les diferents denúncies presentades contra càrrecs electes d'aquest Ajuntament.
8- Moció presentada per l'ACM per reclamar que l'Estat Espanyol faci efectiva la transferència del 0,7% dels fons provinents de l'IRPF destinats a programes de cooperació i voluntariat socials.
9- Control i seguiment de la gestió de l'Alcaldia, de la Junta de Govern Local i regidors que ostentin delegacions.
10- Precs i preguntes

 Recordem que, segons es va aprovar a finals de febrer, els plens ordinaris de l'Ajuntament de Torà s'han de celebrar el primer dijous de cada dos mesos. Des de la modificació de la periodicitat de les sessions plenàries fins ara, però, no se n'havia convocat cap (ni el primer dijous de març, ni el d'abril, ni el de maig). No és res de nou: de fet, des de la presa de possessió de l'actual equip de govern s'han celebrat menys de la meitat dels plens ordinaris que tocaven i cap d'ells s'han realitzat en la data acordada, fet que dificulta tant la tasca dels grups municipals de l'oposició com el possible seguiment que en vulguin fer les veïnes i veïns del municipi.