Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | Resposta del Síndic de Greuges


Resposta del Síndic de Greuges

La resposta del Defensor de les Persones, sobre la queixa presentada per la CUP de Torà amb el suport de tots els regidors de l’oposició,  recorda a l’Ajuntament la periodicitat mínima establerta legalment per als plens ordinaris.

Tot i la millora en el funcionament dels assumptes que motivaren la queixa, queda per solucionar els terminis d’entrega de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local, que està fixat en 10 dies (art. 113.b, Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals) i que l'Ajuntament de Torà continua sense complir.

El respecte a aquest termini legal, així com a la periodicitat de les sessions plenàries permeten preparar una agenda de treball garantint-nos com a grup municipal la funció de control de l’acció de govern.

http://tora.cup.cat/noticia/les-irregularitats-de-lajuntament-de-tor%C3%A0-al-s%C3%ADndic-de-greuges)