Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | Resum del ple de 6 de juliol de 2012.


  1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. Sense esmenes
  2. INFORMES D’ALCALDIA. S’informa de diferent gestions realitzades per l’equip de govern: l’encàrrec  d’una memòria sobre l’arranjament de la teulada del pavelló poliesportiu, obra que de moment no té cap subvenció prevista; de les gestions davant el ministerio del interior espanyol per la excaserna de la guardia civil, per la que l’ajuntament ha ofert 12.000€; de l’estat en que es troba el projecte de restauració de la rectoria del monestir de Cellers.
  3. ORDENANÇA FISCAL DE LA LLAR D’INFANTS PER AL CURS 2012-13. La proposta de l’equip de govern és d’augmentar 20 € tant la matrícula (de 55 a 75 €) com la quota mensual (de 90 a 110 €). Ho justifiquen per la disminució de les subvencions del departament d’ensenyament, que en dos anys s’han reduït gairebé a la meitat. S’aprova amb els vots favorables de CiU i AIT-AM. El regidor de la CUP, Ivan Solé, recorda als regidors convergents que “qui fa les retallades a ensenyament des de la Generalitat és el vostre partit”. La CUP s’absté perquè, tot i oposar-se a l’augment de les taxes, no ha pogut presentar una proposta alternativa basada en l’estat de comptes de la llar d’infants.
  4. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’ÚS D’EDIFICIS MUNICIPALS. Es tracta d’una ordenança que ja havia estat presentada amb un altre redactat a finals de l’any passat i que es va anular a l’estimar-se les al·legacions presentades per la CUP a causa de la confusió en el redactat aprovat inicialment. La proposta de l’equip de govern es justifica en la necessitat de contribuir per l’ús privat d’edificis municipals, en casos com casaments o altres. S’estableix una taxa de 100 € per l’ús de la sala d’actes de l’ajuntament, de la sala cultural del convent i “d’altres immobles municipals”. L’ordenança s’aprova per unanimitat després d’acceptar-se l’esmena de la CUP que demanava que s’explicités al text que quedaven exempts de pagament els actes organitzats per les entitats sense ànim de lucre.
  5. BONIFICACIÓ DE L’ICIO DE LA GRANJA ESCOLA “L’AURÓ”. Tràmit aprovat per unanimitat. Li correspon el retorn del 75% del què ha pagat d’ICIO (el que es coneix amb el nom de “llicència d’obres”) .
  6. AUTORITZACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER L’EXECUCIÓ D’OBRES DE LA XARXA VIAL MUNICIPAL. Es tracta de la “carretera” d’Ardèvol, que en realitat és un camí de titularitat municipal. Amb aquest acord, aprovat per unanimitat, l’ajuntament “autoritza” la diputació a fer obres de manteniment i millora.
  7. FIXACIÓ DE NORMES DE FUNCIONAMENT DE PARTICIPACIÓ DEL PÚBLIC A LES SESSIONS MUNICIPALS DEL PLE. Al mes de setembre de l’any passat la CUP va presentar una Moció sobre la participació dels veïns i les veïnes en el punt de precs i preguntes dels plens de l’Ajuntament. Al no fer-se plens ordinaris aquesta moció no es va dur al ple fins el 30 de desembre, tot i que no es va acabar votant perquè l’alcaldessa va decidir “deixar-la damunt la taula” a l’espera de consensuar-ne el contingut entre tots els grups polítics municipals. L’11 de maig, vist que l’equip de govern no havia convocat cap reunió per a consensuar-ne els continguts , la CUP va formular una pregunta sobre aquest tema. L’equip de govern va manifestar que no era contrari a la participació del públic al plens però que calia concretar com es feia, i inclús el primer tinent d’alcalde Josep Maria Alsina va afirmar públicament que si la moció de la CUP es tornava a portar al ple ell hi votaria a favor. Ara, l’equip de govern presentava una proposta per regular la participació del públic .Des de la CUP no es qüestionava ni els terminis de temps atorgats, ni els torns de rèpliques i contrarèpliques fixats però no s’estava d’acord amb el redactat del primer punt on es deia que “Acabades les sessions plenàries, es procurarà facilitar la participació del públic assistent" per massa ambigu. Per aquest motiu la CUP va presentar una esmena on es proposava canviar-ho per “Establir que en totes les sessions plenàries ordinàries de l’Ajuntament de Torà, un cop finalitzat el torn de precs i preguntes dels regidors i regidores, s’obri un torn de precs i preguntes del públic assistent”, que era el que deia la moció presentada l’any passat. L’equip de govern no va acceptar l’esmena i l’alcaldessa “davant la impossibilitat d’arribar a cap acord” va decidir “deixar el tema sobre la taula” fins un altre ple.
  8. CONTROL D’ALCALDIA, JGL I REGIDORS AMB DELEGACIONS.
  9. PRECS I PREGUNTES. La CUP va formular tres preguntes. La primera al regidor d’ensenyament, Màrius Codina, sobre si en el moment de saber-se el tancament de l’escola de Biosca, es va fer alguna gestió per a que els alumnes de Biosca fossin adscrits al col·legi de Torà? Ni el regidor d’ensenyament, ni la resta de l’equip de govern, ni l’altre grup municipal no sabien que l’escola de Biosca tanqués. La segona també per en Màrius Codina, com a regidor de cultura, per a que expliqués la seva proposta de modificar el terra del Pont de les Marites, per a facilitar el pas de vehicles. Va dir que no s’havia fet res però que hi ha vehicles que al passar-hi toquen a terra. Finalment es va preguntar pel cobriment amb plaques de fibrociment (“uralita”) d’una casa del casc antic, quan les normes urbanísitques vigents preveuen l’ús de teula en els edificis del barri. El mateix regidor va respondre que coneixia el cas i que els propietaris canviarien la teulada en una segona fase de les obres. En aquest punt la CUP també va informar a l'equip de govern de l'existència de material d'obra dins el curs del torrent de Cellers i els possibles problemes que podrien originar en una baixada del mateix.